1. พัฒนากระบวนการจัดการจัดการกำลังพลให้ครบวงจร
2. ส่งเสริมความเชี่ยวชาญงานสารบรรณสู่ความเป็นเลิศ
3. ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงานสารบรรณด้วย PMQA
4. ส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง สู่ความมั่นคงและมั่งคั่ง
5. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานสารบรรณสู่ระบบงานสารบรรณอัจฉริยะ