ข่าวประชาสัมพันธ์   

     icon 3  การเสนอความต้องการแบบพิมพ์ ทบ. ปี 63

      สถานภาพการบรรจุกำลังพลเหล่า สบ. และความต้องการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ <<ดาวน์โหลดใบปะหน้า>>  <<ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>> 

      icon 3  อนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายงานส่งกำลังบำรุง ดาวน์โหลด

      

 

  ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดวิธีการประเมินและการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2561

100

รูปภาพทั้งหมด

 

 

กิจกรรมวันสงกรานต์ กผค.สบ.ทบ. ปี 2561

001

รูปภาพทั้งหมด

 

 

 

 

 

งานส่งกำลัง

tagpimdeed 1

eletronicform

icon statuswrite

 

หน่วยงานของกองทัพ

 
01
02
03
04
05
06

 กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๙๗ ๗๕๓๐, โทร (ทบ.) ๙๗๕๓๐