แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ท.ภาณุพงศ์  พินชัย

หน.สบ.ทบ.

โทร 02-2977589 , 02-2977605 ,02-2978123

หน้าที่ :

1.วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน การเขียนโปรแกรมคำสั่งและการจัดการเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลกำลังพลและโปรแกรมคำสั่ง รวมทั้งบำรุงรักษา ระบบงานและกำหนดมาตราฐานในการจัดทำ

2.ศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม และระบบงานข้อมูลกำลังพล เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานสารบรรณและการจัดการกำลังพลของกองทัพบก

3.พัฒนาระบบสารสนเทศ และสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลในระบบงานกำลังพล และประวัติข้อมูลกำลังพล

4.กำหนดคุณลักษณะความเหมาะสมของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ และโปรแกรมของกรมสารบรรณทหารบกให้ถูกต้องตามที่กองทัพบกกำหนด เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นมาตราฐานเดียวกันสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง

5.ดำเนินการ และเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการแก้ไขกฏระเบียบที่ขัดต่อการดำเนินการด้านสารสนเทศ

6.ประสานงานกับศูนย์ประสานกรรมวิธรีข้อมูลกองทัพบก และศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร รวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาระบบและการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่