0701sun

พ.ท. รังสรรค์   รังสิมันต์

หน.สบ.ทบ.

โทร 02-2977588

หน้าที่ :

1.ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการ บันทึก แก้ไข และเพิ่มเติมในสมุดประวัติรับราชการของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการ และข้าราชการหญิงต่ำกว่าสัญญาบัตรนอกประจำการ การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของข้าราชการบำนาญ การดำเนินการย้ายประเภทนายทหารนอกประจำการ การรายงานการถึงแก่กรรมของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการ การรับแสดงตนข้าราชการบำนาญ การรับทำหนังสือแสดงเจตนาระบุเงินช่วยพิเศษของข้าราชการบำนาญ การออกหนังสือรับรองราชการทัพ การตรวจสอบสถานภาพ และออกหนังสือรับรองต่างๆ การดำเนินการเรื่องการปรับบไนาญเพิ่มของข้าราชการนอกประจำการ อำนวยความสะดวกในการขอตรวจสอบประวัติรับราชการให้กับเจ้าของประวัติ ทายาท และหน่วยต่างๆ จัดทำบัตรเหรียญชัยสมรภูมิของนายทหารนอกราชการ และทายาท