แผนกประจำการ  
 

0401narin

พ.ท.นรินทร์  อยู่สถิตย์

หน.สบ.ทบ.

โทร 02-2977598 , 02-2978101

 
  หน้าที่ :   
 

1.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำประวัติรับราชการของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร ลูกจ้าง และนักเรียนทหาร แการแก้ไขหมายเลยประจำตัว และ วัน เดือน ปี เกิด การลาอุปสมบท และรายงานการลาสิขาบทของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร การทำบัตรประจำตัว บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และบัตรเหรียญกล้าหาร

2.การตรวจสอบคุณวุฒิ การแต่งตั้งเป็นราชองค์รักษ์เวร การแต่งตั้งเป็น ศ., รศ., และ ผศ. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นทน.รร.สธ.ทบ.สบส. รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และออกหนังสือรับรองต่างๆ การกำหนดการเกษียณอายุราชการชั้นสัญญาบัตรและชี้ประเภทข้าราชการสัญญาบัตรลาออกจากประจำการ การดำเนินการออกประกาศ ทบ.

3.บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่