พ.ต.หญิง สิมาภา จันทร์หอมกุล

หน.สบ.ทบ.

โทร 02-2977519 ,02-2978102 ,02-2977587 (Fax)

 
 

 หน้าที่ :

 
 

1.ดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตรประจำการ นายทหารพ้นราชการสังกัดกองทัพบกที่ถึงแก่กรรม ตลอดจนเรื่องเงินช่วยพิเศษ บำนาญค้างจ่าย ค่ารักษาพยาบาลค้างจ่าย บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ และบำนาญพิเศษของทายาท ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตรประจำการ พลทหารกองประจำการ พลอาศาสมัคร และทหารพราน

2.แจ้งเรื่องการสั่งจ่ายบำเหน็จตกทอด เรื่องบำนาญพิเศษให้ กง.กห. หรือ กง.ทบ. ทราบ(แล้วแต่กรณ๊)

3.บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่