แผนก เบี้ยหวัดและบำเหน็จตกทอด

พ.ท.หญิง บงกชรัตน์  ทองเพิ่มสมสิทธิ์

หน.สบ.ทบ.

โทร 02-2977529 , 02-2977599, 02-2977528 (Fax)

หน้าที่: 

1.ดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ชองข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร ซึ่งออกจากประจำการ ตลอดจนบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษของลูกจ้าง ที่ออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม

2.ประสานการดำเนินการกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และผู้รับสิทธิ

3.บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่