พ.อ.หญิง เบญจางค์  อ้นขวัญเมือง

รองผู้อำนวยการกองประวัติและบำเหน็จบำนาญ

 

 โทร 02-2977510 ,02-2977599 

หน้าที่:บก.กอง

1.ดำเนินการในเรื่องประวัติของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพบก ทั้งในและนอกประจำการ การย้ายประเภทนายทหารนอกประจำการ รายงานการถึงแก่กรรมของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ออกใบรับรอง และตรวจสอบ การไปราชการทัพ การลาอุปสมบทของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร การทำบัตรประจำตัว บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และบัตรเหรียญกล้าหาญ 

2.ตรวจสอบดำเนินการจัดเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการ ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตรประจำการ และบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำที่ออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม

3.จัดทำบำเหน็จตกทอด บำนาญพิเศษ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรประจำการและนอกประจำการ ถึงแก่กรรม พิการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณีต่างๆ

4.ดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองกิจการทางธุรการประวัติข้อมูลกำลังพล และการจัดการกำลังพลของกองทัพบกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

5.บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่