งานประวัติ และบำเหน็จบำนาญ      

          งานประวัติและบำเหน็จบำนาญ เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการเตรียมข้อมูลของกำลังพลเพื่อใช้ในการรับสิทธิ กำลังพลในเรื่องต่างๆและเป็นงานที่ดำเนินการด้านสิทธิให้แก่กำลังพลและทายาทโดยจะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่กำลังพลเริ่มบรรจุเข้ารับราชการ ระหว่างรับราชการจนถึงเกษียณอายุ หรือออกจากราชการจนถึงแก่กรรม

 

          งานประวัติและบำเหน็จบำนาญ เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการเตรียมข้อมูลของกำลังพลเพื่อใช้ในการรับสิทธิ กำลังพลในเรื่องต่างๆและเป็นงานที่ดำเนินการด้านสิทธิให้แก่กำลังพลและทายาท โดยจะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่กำลังพลเริ่มบรรจุเข้ารับราชการ ระหว่างรับราชการจนถึงเกษียณอายุ หรือออกจากราชการจนถึงแก่กรรม

 

          งานเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เป็นการดำเนินการขอรับสิทธิให้กับกำลังพลที่ออกจากราชการเกษียณอายุ โดยใช้หลักฐานจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในประวัติรับราชการ

 

          งานบำนาญพิเศษบำเหน็จตกทอด เป็นการดำเนินการขอรับสิทธิให้กับกำลังพลและทายาทโดยใช้หลักฐานจากฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ในประวัติรับราชการ

 

         นิยามศัพท์

 

         1.ประวัติรับราชการ หมายความว่า ข้อมูลกำลังพลของกองทัพบกที่ถูกบันทึกไว้โดยเจ้าหน้าที่แผนกประวัติ บำเหน็จและบำนาญ

          2.เบี้ยหวัด หมายความว่า เงินซึ่งทางราชการจ่ายเป็นรายเดือนให้กับทหารชายซึ่งออกจากราชการภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับ กห.ว่าด้วยเบี้ยหวัด พ.ศ. 2595 กำหนดไว้

          3.บำเหน็จ หมายความว่า เงินซึ่งทางราชการจ่ายตอบแทนให้กับข้าราชการทุกประเภทที่ออกจากราชการโดยจ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว

          4.บำนาญ หมายความว่า เงินซึ่งทางราชการจ่ายตอบแทนให้กับข้าราชการทุกประเภทที่ออกจากราชการโดยจ่ายเป็นรายเดือน

          5.บำนาญพิเศษ หมายความว่า เงินซึ่งทางราชการจ่ายตอบแทนความชอบเป็นรายเดือนให้แก่ข้าราชการประจำ พลทหารกองประจำการ และบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามกระทรวงกลาโหมกำหนดในกรณีที่พิการทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีอัตราการเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต กรณีถึงแก่กรรม ทายาทจะได้รับบำนาญพิเศษเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

          6.บำเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินซึ่งทางราชการจ่ายตอบแทนความชอบให้แก่ทายาทโดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว

          7.ทายาทผู้มีสิทธิ หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

          8.ผู้อุปการะ หมายความว่า ผู้ที่ได้เลี้ยงดูอุปการะให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ฉันท์บิดามารดากับบุตรหรือผู้ที่ได้อุปการะข้าราชการบำนาญผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่อัตภาพ หรือได้อุปการะข้าราชการบำนาญผู้ซึ่งเจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือวิกลจริตไม่สามารถที่จะช่วยตนเองได้ ผู้อุปการะตามข้อนี้ต้องเป็นผู้ที่ให้การอุปการะประจำเป็นส่วนใหญ่

          9.ผู้อยู่ในความอุปการะ หมายความว่า ผู้ที่ได้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายตลอดมาโดยจำเป็นต้องมีผู้อุปการะ และความตายของผู้นั้นทำให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ

          10.ข้าราชการ หมายความว่า ทหารและข้าราชการพลเรือน

          11.ทหาร หมายความว่า นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารประทวน ตลอดจนว่าที่ชั้นยศนั้นๆ และพลทหารประจำการ

          12.ข้าราชการพลเรือน หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และข้าราชการกลาโหมพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร

          13.เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ หมายความว่า เวลาราชการที่ข้าราชการรับราชการมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

          14.เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือสำหรับการสู้รบ และหรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ ส่วนข้าราชการตำรวจ ซึ่งกรมตำรวจแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากผู้ว่าจ้าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินเดือนที่ผู้ว่าจ้างจ่ายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามอัตราเงินเดือนในบัญชีต่อท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับค่าวิชา และหรือเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และสำหรับการสู้รบ และหรือสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ

          15.เงินเดือนเดิม หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการ แต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนเดิมให้หมายความถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เคยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการและได้ปรับตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการนั้นแล้ว

          16.แพทย์ที่ทางราชการรับรอง หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมประกอบโรคศิลปะ หรือแพทย์ที่ทีสิทธิประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศและกระทรวงการคลังได้รับรองให้ทำการตรวจแบะแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้