In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

 

 

  <<>>

ประกาศรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรขอลาอุปสมบท ปี 2560 <<รายละเอียด>>

  <<>>

กำหนดห้วงเวลาตรวจประวัติรับราชการ<<รายละเอียด>>

  <<>>

วิทยุแจ้งหน่วย แจ้งส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์จะขอลาอุปสมบท  <<รายละเอียด>>

  <<>>

คำแนะนำ สำหรับข้าราชการทหารออกจากราชการ<<รายละเอียด>>

  <<>>

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension'Electronic Filing)  <<รายละเอียด>>

  <<>>  ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคำย่อ พ.ศ 2555 <<รายละเอียด>>

 

ภาพกิจกรรม กองประวัติ

ตั้งประวัติรับราชการนายทหารใหม่ ปี 2560

ย้ายกลับภูมิลำเนา ส.ท.อนุเดช จันอบ ปี 2559

งานเกษียณ นางจิราวัฒ  ศรีมา ปี 2559

ตั้งประวัตินายทหารรับราชการ ปี 2559

    ประมวลภาพกิจกรรม ของกองประวัติและบำเหน็จบำนาญ