เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน
ตำแหน่ง/ส่วนราชการ โทร ทบ. โทร ทศท.
บก.กอง
   รับ - ส่งเอกสาร บก.กอง 9-7540 0-2297-7540
   ผอ.กกพ.สบ.ทบ. 9-7541 0-2297-7541
   รอง ผอ.กกพ.สบ.ทบ. 9-7542 0-2297-7542
แผนกทำเนียบ
   หน.แผนก 9-8299 0-2297-8299
   จนท.ทำเนียบสัญญาบัตร 9-7544 0-2297-7544
   จนท.ทำเนียบต่ำกว่าสัญญาบัตร 9-7085 0-2297-7085* *FAX
   จนท.ทำเนียบต่ำกว่าสัญญาบัตร 9-7841 0-2297-7841* *FAX
แผนกจัดการกำลังพล
   หน.แผนก 9-7867 0-2297-7867
   จนท.ปรับย้าย-ลาออก-ปลด-ถอดยศ 9-7543 0-2297-7543
   จนท.แต่งตั้งยศ-เลื่อนยศ 9-8116 0-2297-8116* *FAX
   จนท.แต่งตั้งยศ-เลื่อนยศ 9-7546 0-2297-7546* *FAX
แผนกบำเหน็จและเงินเพิ่ม
    หน.แผนก 9-7547 0-2297-7547
    จนท.บำเหน็จ 9-7545 0-2297-7545
    จนท.เงินเพิ่ม 9-8132 0-2297-8132* *FAX
แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    หน.แผนก 8-7038 0-2297-7038
    จนท.เครื่องราช 9-8301 0-2297-8301* *FAX