คลังความรู้ กกพ.สบ.ทบ.
 การปฏิบัติเกี่ยวกับแต่งตั้งยศ, การเลื่อนยศ และการลาออก ของ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน 
หนักนิยมทางทหารเหล่าทหารสารบรรณ
การขอแต่งตั้งและเลื่อนยศ
คู่มือระยะเวลาการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน
การรายงานขอเลื่อนยศข้าราชการ 
รายละเอียดและแบบฟอร์มการขอเลื่อนยศข้าราชการทหาร(ผนวก ก, ผนวก ข)
แบบรายการประเมินกรณีไม่จบพยาบาล (เงินประจำตำแหน่งเฉพาะ)
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555
กฎหมายที่ทหารควรรู้ให้กับข้าราชการกรมสารบรรณทหารบก (โดย พ.ท.บุณณัชย์ จรเจริญ นธน.สบ.ทบ.)