:: ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ::
1. ระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กรณีพิเศษ) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2550 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1342 ลง 8 พ.ค. 56
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/2158 ลง 11 ก.ค. 54 
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อัันเป็นที่เชิดชูยิ่งช่างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องราชฯ ช้างเผือกและมงกุฎไทย พ.ศ.2536 (ฉบับเต็ม)
ประกาศคณะปฏิรูปการปกตครองในระบอบประชาธิปไตรยอันมีพระมหากษัทริย์ทรงเป็นประมุข (ฉบับที่ 33)

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2551
    - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
    - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 138/58 ลง 13 มี.ค.58
4.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2485
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2507
5.    
                                                        :: แบบฟอร์ม ::
1. แบบบัญชีผู้ขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราช, เหรียญราชอิสริยาภรณ์
2.  แบบ ฐน.2 
3. กาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทยประปี 2561
ตัวอย่าง
4. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2561 
ตัวอย่าง
5. แบบฟอร์มการรับเหรียญจักรมาลา   
6. แบบฟอร์มบัญชีตรวจสอบการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นรอง) สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560  
7. บัญชีข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562