Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
ผู้บังคับบัญชา
 
    พ.อ.นุกูล  ตรีเจริญ      ผอ.กอง สบ.ทบ.    
Image1 Image2 Image3 Image4 Image5
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562 ให้แก้ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ วาระ ต.ค.61 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562   
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก 2562  >> ดาวน์โหลด สรุปรายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราชฯ  
การรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับหน่วยที่ประสานให้ สบ.ทบ. จัดเตรียมไว้ภายใน 9 ส.ค. 61 
ชี้แจงการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562          
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบำเหน็จประจำปี 2561 (ครึ่งปีหลัง) 
อพระราชทานยศปลดว่าที่ ต.ค.61 
การแจกจ่ายประกาศนีบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 
การแจกจ่ายประกาศนีบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 
การปฏิบัติเกี่ยวกับแต่งตั้งยศ, การเลื่อนยศ และการลาออก ของนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน 
ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561  >>  (รายชื่อ ให้หน่วยดาวน์โหลด) 
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 >> ตัวอย่างเสนอขอ.ฯ )  
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ (เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย) 
การแจกจ่ายประกาศนีบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 / ตัวอย่างบัญชีการรับประกาศนียบัตร 
เน้นย้ำ ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 
ปรับแนวทางการขอแต่งตั้งยศให้กับข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ที่สำเร็จการฝึกอบรมวิชาทหารกับ นรด. 
ปรับแนวทางการขอแต่งตั้งยศให้กับข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ที่สำเร็จการฝึกอบรมวิชาทหารกับ นรด.
ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)  >> (ตัวอย่าง)  /  (ดาวน์โหลด)  
ส่งผลการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561>>รายชื่อให้หน่วยดาวน์โหลด / ตัวอย่าง    
ชี้แจงสำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560>> สรุปบัญชีราชชื่อ /  แบบ ฐน.2 / หนังสือชี้แจงการไม่เข้าร่วมพิธี
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) เนื่องในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  >> ราชกิจจานุเบกษา /ตัวอย่างบัญชีการรับประกาศนียบัตร /แบบ ฐน.2
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นรอง) และการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพายประจำปี 60) / รจก.สายสะพาย , / แบบฟอร์มตรวจสอบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรอง 
แจ้งเรื่่องขอพระราชทานยศนายทหารสัญญาบัตร (ปลดว่าที่ยศ เม.ย.61) 
ให้ นขต. ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไปรับเหรียญจักรมาลา  >> แบบฟอร์ม,  ฐน2  และ ราชกิจจานุเบกษา 

ส่งรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค. 62 ภายใน 31 ธ.ค. 60 >> โหลดแบบฟอร์ม
                                                                 

 

 

 

 

  

 

   

  มอบของที่ระลึก และเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่กำลังพลที่ปรับย้าย วันที่ 15 มิ.ย.61 
 กิจกรรม 5 ส. วันที่ 13 มิ.ย.61
 พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพระผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เม.ย.61 
  กกพ.สบ.ทบ. ได้มีการจัดงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กำลังพลของ ทบ. ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 มี.ค. 61
 กกพ.สบ.ทบ. ได้มีการจัดงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย กำลังพลของ ทบ. ประจำปี 2560 ชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., และชั้น ป.ม. ในวันที่ 7 มี.ค. 61 
 กกพ.สบ.ทบ. ต้อนรับคณะครู - อาจารย์ รร.สบ.สบ.ทบ. ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ของ กกพ.สบ.ทบ. ในวันที่ 25 ม.ค. 61 
 จก.สบ.ทบ. ได้มาตรวจโปรแกรมระบบงานแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 
img 7754  เนื่องในโอกาสวารดิถีปีใหม่ 2561 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กกพ.สบ.ทบ. รวมอวยพรปีใหม่ให้กับ ผอ.กอง สบ.ทบ. 
 ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารกลางรวมกัน เพื่อแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี และ พ.อ.มงคล แสนชารี  วันที่ 24 พ.ย.60 
 ผอ.กอง กกพ.สบ.ทบ. ได้มอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.หญิง ศิรินทรา พรมณี เนื่องจากได้ไปเป็น รอง ผอ.กอง กคว.สบ.ทบ. 
ผอ.กอง สบ.ทบ. ได้ให้มีการจัดงานเลี้ยงอำลาผู้ที่เกษียณอายุราชการของ กกพ.สบ.ทบ. วันที่ 15 ก.ย. 60  
กกพ.สบ.ทบ. ทำการทดสอบ พิมพ์จับความเร็ว และพิมพ์หนังสือราชการ วันที่ 5 ก.ค. 60
 พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา 7 เม.ย. 60
 Happy New Year 2017 กกพ.สบ.ทบ.