ประชาสัมพันธ์(2) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 เวลา 03:10 น.

.jpg 

   IMG_7954.jpg รับหนังสือส่งตัวนายทหารสัญญาบัตร  (รายละเอียด)
 .jpg

 ตรวจหลักฐานนายทหารประทวนเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

   23423545.jpg

เลือกตำแหน่งพลเรือนทหารกองหนุนเป้นนายทหารสัญญาบัตร (รายละเอียด)

    45758.jpg เลือกตำแหน่งพลเรือน ทหารกองหนุน เป็นนายทหารสัญญาบัตร (รายละเอียด)
   77555.jpg

รับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.

 

 

 


 

 

.jpg

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขา  (รายละเอียด)new

เรื่อง การเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตราประจำปี

(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิปริญญา)ในปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)

เรื่อง การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 1 ต.ค. 61 (รายละเอียด)

การทำสัญญาเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ตัวอย่าง ใบสมัคร สัญญาเข้ารับราชการฯ สัญญาค้ำประกันฯ

ตัวอย่าง ประวัติบุคคล ทบ.200-001-3

ตัวอย่าง ประวัติบุคคล ทบ.200-001
                                                          

 


   

2.jpg 

 

เรื่อง การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กห ๐๔๒๑/๓๗๒๘ ลง ๑๓ มิ.ย. ๖๑(ด่วนมาก)  

(รายละเอียด)new

  วิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0421879 ลง 9 ก.ค. 61

(รายละเอียด)new

  ตัวอย่างใบปะหน้าบัญชีรายชื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิปริญญา) (รายละเอียด)
 

 วิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0421/254 ลง 12 ม.ค. 61

(ขอเชิญผู้แทนหน่วยเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการรวบรวมและเสนอเอกสาร) (รายละเอียด)

  เรื่อง การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 1 ต.ค.61(รายละเอียด)
  เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขา  (รายละเอียด)
เรื่อง การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2559 (รายละเอียด)
                                                            

 


  

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 00:18 น.